Algemene (leverings)voorwaarden


Algemene Voorwaarden De Wijnbroers, versie 1, 11 januari 2010

Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: “De Wijnbroers” of “Wij”: De Wijnbroers, gevestigd te Bilthoven, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amersfoort onder nummer 30278791, Omzetbelastingnummer NL8217.76.022.B01 (admin@dewijnbroers.nl). “Afnemer” of “U”: de (potentiële) particuliere afnemer van producten en/of diensten (de “Goederen”) van De Wijnbroers. “Website”: de website van De Wijnbroers

Artikel 1. Algemeen
1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en rechtshandelingen, alsmede op alle door De Wijnbroers geleverde Goederen en maken integraal deel uit van de overeenkomst tussen De Wijnbroers en Afnemer, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen is. Door bij De Wijnbroers Goederen te bestellen, geeft U te kennen dat U met deze Algemene Voorwaarden akkoord gaat.
2. De toepasselijkheid van enige algemene en/of specifieke voorwaarden en/of bedingen van Afnemer wordt door De Wijnbroers uitdrukkelijk van de hand gewezen.
3. Afwijkingen van en aanvullingen op enige bepaling in een overeenkomst en/of in de Algemene Voorwaarden gelden slechts, indien zij schriftelijk door De Wijnbroers zijn vastgelegd en hebben alleen betrekking op de betreffende overeenkomst.
4. De Wijnbroers heeft het recht de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Afnemer zal tijdig schriftelijk worden geïnformeerd over wijzigingen in de Algemene Voorwaarden. Van toepassing is steeds de versie van de Algemene Voorwaarden zoals die gold ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst, tenzij U na het sluiten van de overeenkomst de gelding van een herziene versie van de Algemene Voorwaarden hebt aanvaard.

Artikel 2. Offertes
Uitingen van De Wijnbroers op haar Website of anderszins met betrekking tot de Goederen gelden als een vrijblijvend aanbod, en zijn onder voorbehoud van wijzigingen en beschikbaarheid. De Wijnbroers is slechts aan een offerte gebonden indien de ongewijzigde aanvaarding hiervan door de Afnemer schriftelijk binnen acht dagen wordt bevestigd, tenzij anderszins op de offerte vermeld.

Artikel 3. Overeenkomst
1. Afnemer is in alle gevallen aan de overeenkomst gebonden. Ook indien deze mondeling of per e- mail wordt gesloten. De inhoud van de overeenkomst en de Algemene Voorwaarden bepalen gezamenlijk de rechtsverhouding tussen partijen en komen in de plaats van alle eerder gemaakte afspraken, zowel mondeling als schriftelijk, tussen partijen ter zake van het onderwerp van de overeenkomst.
2. Na ontvangst van uw verzoek tot levering van de Goederen zullen wij U een bevestiging van de bestelling per e-mail sturen met daarin de klant-, bestel-, en betaalgegevens. Indien de gegevens niet juist zijn dan verzoeken wij U dit binnen 24 uur per e-mail aan ons te melden. Al onze aanbiedingen hebben plaats onder het voorbehoud van kennelijke typefouten.
3. De Wijnbroers behoudt zich het recht voor bestellingen of opdrachten zonder opgaaf van redenen niet te accepteren, of slechts onder afwijkende voorwaarden. Als de opdracht slechts onder afwijkende voorwaarden kan worden uitgevoerd heeft Afnemer het recht de opdracht kosteloos te annuleren.
4. Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist c.q. toelaat, heeft De Wijnbroers het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
5. De Wijnbroers zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
6. De Wijnbroers mag haar rechten en verplichtingen uit de overeenkomst overdragen aan derden, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Afnemer. De Wijnbroers zal Afnemer schriftelijk op de hoogte stellen van een dergelijke overdracht.

Artikel 4. Levering en levertijd
1. De Wijnbroers streeft ernaar om de Goederen binnen vijf werkdagen te leveren. Uiterlijk zullen de Goederen binnen dertig dagen na bestelling worden geleverd. Is dit niet mogelijk (bestelling tijdelijk niet op voorraad) of is er om een andere reden vertraging, of een bestelling kan niet dan wel slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, dan ontvangt Afnemer uiterlijk binnen een maand na plaatsing van de bestelling bericht en heeft Afnemer in dat geval het recht de bestelling zonder kosten te annuleren. Eventuele betalingen worden in dat geval binnen veertien werkdagen na de kennisgeving aan Afnemer gerestitueerd.
2. Zodra de bestelling aan U is verzonden ontvangt U hiervan een e-mail met daarin het track en trace nummer van DPD of TNT Post. Met dit nummer kunt U uw bestelling vierentwintig uur per dag, zeven dagen per week online volgen op www.dpd.com/nl/tracking (DPD) of www.tracktrace.nl (TNT) of bellen met 0900-0570. Bent U bij de eerste afleveringspoging niet thuis dan zal de vervoerder nogmaals de bestelling aanbieden. Indien uitreiking niet mogelijk is kunt U tot drie weken uw Goederen afhalen bij een door de vervooerder aangegeven vestiging, tenzij de vervoerder U anders informeert.
3. Overschrijding van de door De Wijnbroers opgegeven leveringstermijnen, door welke oorzaak dan ook, geeft Afnemer nimmer recht op schadevergoeding of niet-nakoming van enige op hem rustende verplichting uit de desbetreffende overeenkomst dan wel een daarmee samenhangende overeenkomst.

Artikel 5. Wijziging van de Overeenkomst
1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat voor een behoorlijke uitvoering het noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.
2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. De Wijnbroers zal Afnemer zo spoedig mogelijk hiervan op de hoogte brengen.
3. Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties heeft, zal De Wijnbroers Afnemer hierover tevoren inlichten. Indien een vaste vergoeding is overeengekomen zal De Wijnbroers daarbij aangeven in hoeverre de wijziging of aanvulling van de overeenkomst een wijziging van deze vergoeding tot gevolg heeft.
4. In afwijking van lid 3 van dit artikel zal De Wijnbroers geen meerkosten in rekening kunnen brengen indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg zijn van omstandigheden die aan De Wijnbroers kunnen worden toegerekend.

Artikel 6. Opzegging/Ontbinding
1. In geval van tussentijdse opzegging heeft De Wijnbroers naast vergoeding van de gemaakte kosten recht op een naar redelijkheid vast te stellen deel van de totale vergoeding, met inachtneming van de reeds verrichte werkzaamheden en het voordeel dat de Afnemer daarvan heeft.
2. In geval De Wijnbroers de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbindt is zij gerechtigd het onbetaald gebleven deel van het geleverde terug te nemen. Ontbinding en/of terugname laat het recht van De Wijnbroers op volledige schadevergoeding onverlet. Indien de Goederen alsnog door Afnemer worden afgenomen, dan worden de Goederen te zijner beschikking opgeslagen voor zijn rekening en risico.
3. De vorderingen van De Wijnbroers op Afnemer zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende gevallen: - indien na het sluiten van de overeenkomst aan De Wijnbroers ter kennis gekomen omstandigheden De Wijnbroers goede grond geven te vrezen dat Afnemer niet aan zijn verplichtingen zal voldoen; - indien De Wijnbroers Afnemer bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is.
4. In de hierboven genoemde gevallen is De Wijnbroers bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst te beëindigen, één en ander onverminderd het recht van De Wijnbroers volledige schadevergoeding te vorderen.

Artikel 7. Zichttermijn en herroepingrecht
1. Het aanbod van Goederen op de Website van De Wijnbroers zal tevens een zichttermijn van ten minste zeven werkdagen inhouden, ingaande op de dag na ontvangst door of namens Afnemer, (tenzij anders overeengekomen is conform lid 3 van dit artikel.)
2. Tijdens de zichttermijn heeft Afnemer een herroepingrecht, waarbij hij de mogelijkheid heeft om zonder enige verplichting zijnerzijds, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen Goederen te retourneren.
3. Beperkingen of uitsluitingen van de zichttermijn - op grond van de specifieke aard van de betreffende goederen - zullen duidelijk in het aanbod op de Website worden vermeld. In ieder geval is herroeping niet mogelijk voor audio- en video-opnames en software waarvan U de verzegeling heeft verbroken, voor zaken die zijn tot stand gebracht overeenkomstig de door U opgegeven specificaties of die duidelijk persoonlijk van aard zijn.
4. Tijdens deze termijn zal Afnemer zorgvuldig omgaan met de Goederen en de verpakking. Hij zal de Goederen slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij de Goederen wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingrecht gebruik maakt, zal hij de Goederen met alle geleverde toebehoren – indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele en onbeschadigde verpakking aan De Wijnbroers retourneren, conform de door De Wijnbroers verstrekte instructies.
5. De verzendkosten van retourneringen zijn voor rekening van Afnemer.
6. Indien Afnemer vooruit heeft betaald zal De Wijnbroers het aankoopbedrag binnen dertig dagen aan Afnemer terugbetalen, inclusief de betaalde kosten van toezending. Indien de Goederen zijn geretourneerd en deze hebben naar het oordeel van De Wijnbroers schade opgelopen die aan het handelen of nalaten van Afnemer is te wijten of anderszins voor risico van Afnemer komt, zal De Wijnbroers Afnemer hiervan schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. De Wijnbroers heeft het recht om de waardevermindering van de Goederen als gevolg van deze schade van het aan Afnemer terug te betalen bedrag in te houden.

Artikel 8. Privacy
De Wijnbroers zal de Goederen leveren en de gegevens van Afnemer verwerken in overeenstemming met de Privacy verklaring die op de Website is opgenomen. Afnemer geeft hierbij toestemming aan De Wijnbroers voor het in overeenstemming met de Privacy verklaring verwerken van de persoonsgegevens van Afnemer.

Artikel 9. Vergoedingen
1. Alle prijzen op de Website worden aangegeven in Euro’s (€), inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.
2.
Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vaste vergoeding wordt aangeboden of overeengekomen zullen de leden 3 en 4 van dit artikel gelden. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, geldt lid 5 van dit artikel.

3. Voor de op de Website aangeboden Goederen geldt de daar opgenomen vaste vergoeding. De vaste vergoeding is inclusief BTW en exclusief verzendkosten en (eventueel) reisuren, reis - en verblijfskosten. Voor bestellingen boven € 300,00 brengt De Wijnbroers geen verzendkosten in rekening. Voor bestellingen onder de € 300,00 betaalt Afnemer een bedrag dat afhankelijk is van het gewicht van de bestelling.
4. De Wijnbroers kan de Goederen ook naar een door Afnemer opgegeven buitenlands adres zenden. De kosten hiervan bedragen minimaal € 11,45 en zijn afhankelijk van het gewicht en afleveradres.
5. Indien geen vaste vergoeding wordt overeengekomen, zal de vergoeding worden vastgesteld op basis van het in de offerte genoemde aantal te besteden uren. De vergoeding wordt berekend volgens de gebruikelijke uurtarieven van De Wijnbroers, als vermeld in de offerte en geldend voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht, tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen. Eventuele kostenramingen zijn inclusief BTW, reisuren, reis- en verblijfskosten. Bij opdrachten met een looptijd van meer dan een maand zullen de verschuldigde kosten maandelijks achteraf in rekening worden gebracht.

Artikel 10. Betaling
1. Afnemer kan kiezen voor vooruitbetaling van het verschuldigde bedrag ineens of voor levering onder rembours.
2. Indien Afnemer kiest voor levering onder rembours worden de Goederen gezonden naar het door Afnemer opgegeven adres en dient er contant aan de deur te worden betaald. Voor deze wijze van betalen wordt een extra vergoeding in rekening gebracht, die op de Website is vermeld.
3. Als Afnemer een aan De Wijnbroers verschuldigd bedrag niet binnen veertien dagen na levering van de Goederen heeft betaald, is Afnemer in verzuim. In dat geval zijn alle vorderingen, uit welken hoofde dan ook van De Wijnbroers op Afnemer, onmiddellijk opeisbaar.
4. In geval van te late betaling heeft De Wijnbroers het recht: (a) de levering van de Goederen op te schorten zonder dat daarvoor een ingebrekestelling of mededeling nodig is en (b) de wettelijke rente vermeerderd met drie procent (3%) in rekening te brengen over het volledige verschuldigde bedrag vanaf de datum waarop betaling had moeten plaatshebben tot de datum waarop het verschuldigde bedrag door De Wijnbroers is ontvangen. Afnemer zal alle kosten vergoeden die De Wijnbroers moet maken om het verschuldigde bedrag te incasseren, met inbegrip van kosten van juridische bijstand, proceskosten en buitengerechtelijke kosten, welke kosten tenminste vijftien procent (15%) van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 150,- zullen bedragen.

Artikel 11. Garantie
1.
De garantie op de Goederen geldt onverminderd de rechten en vorderingen die de wet aan de koper toekent, waarbij De Wijnbroers in geval van gebreken de Goederen desgewenst eerst omruilt. Als de omgeruilde Goederen eveneens gebreken vertonen, kan Afnemer de Goederen retourneren tegen restitutie van het volledige aankoopbedrag (exclusief verzendkosten).

2. De Wijnbroers raadt aan de geleverde goederen onmiddellijk na ontvangst te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd schriftelijk (per e-mail) aan De Wijnbroers te melden.

Artikel 12. Eigendomsvoorbehoud
1. Alle aan Afnemer geleverde Goederen blijven eigendom van De Wijnbroers tot het moment van volledige betaling van alle bedragen, met inbegrip van kosten, die Afnemer verschuldigd is voor de krachtens overeenkomst geleverde of te leveren Goederen, alsmede ter zake van vorderingen wegens het tekortschieten in de nakoming van genoemde overeenkomst.
2. Afnemer is gehouden voor zorgvuldige behandeling van de Goederen zorg te dragen en mist het recht de geleverde Goederen anders dan na schriftelijke toestemming van De Wijnbroers, te bezwaren en/of te belenen en/of hierop (stil) pandrecht te vestigen, zolang Afnemer niet volledig aan zijn verplichtingen jegens De Wijnbroers heeft voldaan.

Artikel 13. Overmacht
1. Indien De Wijnbroers door overmacht niet aan haar verplichtingen jegens Afnemer kan voldoen, wordt de nakoming van die verplichtingen opgeschort voor de duur zolang de situatie van overmacht aanhoudt.
2. Ingeval van Overmacht heeft Afnemer geen recht op enige (schade-)vergoeding, ook niet als De Wijnbroers als gevolg van de overmacht enig voordeel mocht hebben
3. De Wijnbroers zal Afnemer zo spoedig mogelijk van een (dreigende) overmacht op de hoogte stellen.
4. Onder overmacht wordt mede verstaan een niet-toerekenbare tekortkoming van door De Wijnbroers ingeschakelde derden of toeleveranciers, het tijdelijk niet of niet toereikend beschikbaar zijn van Goederen, hardware, software en/of Internet- of andere telecommunicatieverbindingen ten behoeve van Afnemer, alsmede iedere andere situatie waarop De Wijnbroers geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 14. Gebreken; Klachttermijn
1. Klachten over De Wijnbroers en de door haar geleverde Goederen dienen door Afnemer binnen acht dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen dertig dagen na ontvangst van de Goederen schriftelijk te worden gemeld aan De Wijnbroers, bij voorkeur per e-mail, gericht aan info@dewijnbroers.nl.
2. Uiterlijk binnen dertig dagen zal De Wijnbroers op de klacht van Afnemer reageren.
3. De Wijnbroers is aangesloten bij de Nederlandse Thuiswinkel Organisatie en voldoet als zodanig aan de gedragsregels van deze organisatie. Deze gedragsregels zijn te raadplegen via internet: www.thuiswinkel.org en zullen op verzoek kosteloos worden toegezonden. Is Afnemer het niet eens met de behandeling van zijn klacht, dan kan hij – tegen betaling van € 25 klachtgeld – zijn klacht voorleggen aan de Geschillencommissie Thuiswinkel, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag. Voor nadere informatie over deze Geschillencommissie zie: www.sgc.nl. Deze onafhankelijke commissie doet een uitspraak over het geschil. De uitspraak van de commissie is bindend. Wordt Afnemer (gedeeltelijk) in het gelijk gesteld, dan wordt het klachtgeld (gedeeltelijk) aan Afnemer terugbetaald.
4. Vorenstaande laat onverlet het recht om een geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter.


Artikel 15. Toepasselijk recht
1. Op iedere Overeenkomst waarbij De Wijnbroers partij is, op iedere offerte die door De Wijnbroers wordt uitgebracht en/of op iedere rechtshandeling die door/namens De Wijnbroers wordt verricht, is bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen tussen partijen, daaronder begrepen die welke slechts door één der partijen als zodanig worden beschouwd, zullen zoveel mogelijk door middel van goed overleg tot een oplossing worden gebracht.
3. Alle geschillen waarbij De Wijnbroers direct dan wel indirect partij is, worden bij uitsluiting beslist door de bevoegde rechter te Utrecht.