Disclaimer


Ondanks de constante zorg en aandacht die wij aan de samenstelling van deze website besteden, is het mogelijk dat publiceerde informatie onvolledig of onjuist is. De informatie op deze website wordt geregeld aangevuld en eventuele wijzigingen kunnen te allen tijde en zonder enige kennisgeving worden aangebracht.

Een bezoeker mag geen auteursrechtelijke beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen (ook niet via een eigen netwerk) zonder schriftelijke toestemming van De Wijnbroers.

Wij kunnen er niet voor instaan dat de informatie op deze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Wij sluiten alle aansprakelijkheid uit voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van deze website, of met de (tijdelijke) onmogelijkheid om de site te kunnen raadplegen. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die het gevolg is van het gebruik van informatie die via onze website is verkregen.